ரீட்டா ஓரா ஒரே நாளில் நான்கு வெவ்வேறு கருப்பு ஆடைகளை அணிந்துள்ளார்